KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ TOWARÓW I USŁUG

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO” przekazuję następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRTORAAdministratorem danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa PERFECT Piotr Szmid z siedzibą w Rybarzowicach, pod adresem 43-378 Rybarzowice, ul.Wiklinowa 10.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORAZ administratorem można się skontaktować poprzez adres email handlowy@s-dostawcze44.pl, telefonicznie pod numerem: 606-224-668  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHDane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawartą umową dotyczącą świadczenia usług na rzecz Administratora danych.

Zawarta umowa związana jest ze stosunkiem prawnym dotyczącym relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

W szczególności dane będą przetwarzane na potrzeby:

–       zawarcia i realizacji umowy,

–       prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej,

–      prowadzenia sprawozdawczości finansowo-podatkowej.

W przypadku oddzielnie wyrażonej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, obsługi serwisowej itp.

Prawnie uzasadnionym celem Administratora danych jest możliwość dochodzenia roszczeń i odszkodowań.

PODSTAWA PRAWNAart. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W szczególności podstawę prawną stanowią:

–       ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,

–       ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

–       ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  Administratora danych.

ODBIORCY DANYCHDane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

–       urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych oraz inne podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak policja, sąd prokuratura itp..

–      podmiotom, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych do przetwarzania świadczą usługi na rzecz Administratora danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJAdministrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHDane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez okres 6 lat od  daty zawarcia umowy, wykonania usługi, wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury VAT).

W  przypadku dochodzenia roszczeń lub zabezpieczenia przed roszczeniami do czasu ich przedawnienia.

 

 

 

 

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCHPosiada Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, dostępu do danych, ich aktualizacji i otrzymywania kopii, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

Jeżeli przekazane informacje są niezrozumiałe lub oczekują Państwo uszczegółowienia informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym przysługujących praw, podstaw prawnych przetwarzania danych czy też okresu ich przetwarzania przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora danych wyjaśnień w tym zakresie (art.12 RODO).

Wniosek z żądaniem realizacji przysługujących praw, wyjaśnienia zasad przetwarzania danych, podstaw ich przetwarzania, okresu przetwarzania itp. należy kierować pisemnie na adres Administratora danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOPrzysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCHDane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osób z którymi Administrator zamierza zawrzeć, zawiera lub zawarł umowę na świadczenie usług.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCHPodanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym w przypadku:

–       zawarcia umowy lub na żądaniem przed jej zawarciem,

–       obowiązku prawnym spoczywającym na Administratorze danych a polegającym na udokumentowaniu sprzedaży.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIEW trakcie przetwarzania danych osobowych Administrator danych nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
INNE INFORMACJEDla udzielanych zgód na przetwarzanie danych osobowych.

–       Podanie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie wynika z oddzielnie wyrażonych zgód.

–       Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający ze zgody lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

–       Każdą zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie bez konsekwencji składając stosowną deklarację w sposób przewidziany w samej zgodzie.

–      W przypadku braku wyrażenia zgody, brak jest możliwości realizacji celu określonego w treści zgody.